Tuesday, August 7, 2012

Attack on the Sikh Temple: Terrorism in our community!

This last Sunday was a nice sunny day here in the Milwaukee area. We had a break from the heat and humidity that we had the past week. I decided to skip church service and ride my bike. I wanted to ride on Howard Avenue near the airport. Well -on the TV there were BREAKING NEWS that a gunman had shot people at the Sikh temple and Howard Avenue was closed off.

"The shooter was a bald, clean shaven, white man with 9-11" tattoo." As the drama wore on and the local media began non-stop coverage (we heard things from witnesses those outside this area heard hours later), it became apparent to me that the terrorist threats from the radical right - being ignored by American and European security agencies - had struck within a few miles of my own home!  I was neither shocked or surprised, but outraged it happened here, and brings new, personal threat from this terrorism.

[youtube id="vq8PfJoDWeM" w="250" h="250"]

I have been on this blog for a couple of years now blasting the state of our counter-terrorism in America, as well as the Western world.  I have spoken out against the exclusive focus on Muslims, attempts to criminalize their legally protected  speech and religious practices, the abuses of the "no fly" list, racial, religious and political profiling whereby police take action without probable cause for criminal actions.  I have spoken out against the enormous amount of resources expended by the American government, as well as European governments, especially the Dutch AIVD, and Europol to go after the tiny few "radicalized jihadists" that DO exist, but are largely outside of the Western world.

[youtube id="7OijAQ5Kzfw" w="250" h="250"] [youtube id="o3PRmmTUABU" w="250" h="250"]

This attack against the Sikh temple is a manifestation of the unchecked and unchallenged Islamophobia in the Western world. It is known how the Sikhs are confused by the radical right after the September 11 attacks. I knew full well that the radical right was a growing terrorism threat across the Western world. I worried about an attack on a mosque, in London, in the Netherlands, but also the one here in Milwaukee (about a mile from my house) for the simple fact that radical right terrorist threats simply do not get the attention or resources to combat it, while resources are wasted in a fashion that often trounces on the basic human rights of Muslim communities.

It should not be "free speech" to spread violent hate of other people and communities. It should not be "free speech" to talk about other communities and individuals in a fashion that they are some "internal enemy" whereby violence against "them" becomes acceptable.  "War talk" (Muslim invasions, imposing sharia law, destroying our way of life) by noted political figures (Geert Wilders) should be illegal and come with civil and criminal penalties!

Yes - this was "terrorism" at the Sikh temple, but to the victims who lost their lives and their families, what outrage is called does not matter. It is hopeful to see the "domestic terrorism" label attached to a white, non-Muslim, right-wing radical -- but then "domestic terrorism" in the American context, as the folks at the Southern Poverty Law Center (SPLC) will tell you, is most likely going to come from the radical right and, as a demonstration of their ignorance, confuse Sikhs with "Taliban" and "al-Qeada."  The radical right is dangerous because security, intelligence and law enforcement is not paying attention, believes that its "free speech," and continues to divert resources and manpower at "the Muslim Other."

We should be asking ourselves: What radicalized Wade Micheal Page?

I am proud of my City of Milwaukee! Milwaukee is a wonderful place to live and genuine multicultural community, as is the suburb of Oak Creek.  Each summer we have a number of ethnic festivals on the shore of Lake Michigan. This city has already shown that through its responses that violent attacks on religious communities by right-wing terrorists will not be tolerated. We will continue to be welcoming to people of all faiths and backgrounds - and we will protect our multicultural community from these right-wing terrorists. There have been nice vigils for the victims and I will attend one tonight.

[youtube id="bRke0f2HZjM" w="250" h="250"]

Past articles on neglect of the radical right and waste of resources in counter-terrorism: RIGHT about the WRONG and dangerous directions of “counter-terrorism” practice - Why far right terrorism is dangerous in Europe: November 17 and the National Socialist Underground in Germany-comparisons - One year after Breivik and nothing has changedNederlands - Deze afgelopen zondag was een mooie zonnige dag hier in de Milwaukee. We hadden een pauze van de hitte en de vochtigheid die we hadden de afgelopen week. Ik besloot naar de kerk dienst over te slaan en mijn fiets te rijden. Ik wilde op Howard Avenue te rijden bij de luchthaven. Goed op de TV waren er BREAKING NEWS dat er een schutter was mensen vermoord in een sikh-tempel en Howard Avenue werd afgesloten.

"De schutter was een kale, glad geschoren, blanke man met 9-11 tattoo." Als het drama vorderde en de lokale media begon non-stop dekking (hoorden we dingen van getuigen die buiten dit gebied gehoord uur later), werd het me duidelijk dat de terroristische dreigingen vanuit de radicale rechts - wordt genegeerd door de Amerikaanse en Europese veiligheid agentschappen - had geslagen binnen een paar mijl van mijn eigen huis! Ik was niet geschokt of verrast, maar woedend gebeurde het hier.

Ik heb op deze blog voor een paar jaar stralen de staat van onze strijd tegen het terrorisme in Amerika, maar ook de westerse wereld. Ik heb uitgesproken tegen de exclusieve focus op moslims, probeert te criminaliseren hun wettelijk beschermde meningsuiting en religieuze praktijken, de misbruiken van de "no fly" lijst, raciale, religieuze en politieke profilering, waarbij de politie actie te ondernemen zonder waarschijnlijke oorzaak voor criminele acties. Ik heb uitgesproken tegen de enorme hoeveelheid middelen uitgegeven door de Amerikaanse overheid, maar ook Europese regeringen, in het bijzonder de Nederlandse AIVD, en Europol te gaan na het kleine aantal "geradicaliseerde jihadisten" die bestaan ​​wel, maar zijn grotendeels buiten van de Westerse wereld.

Deze aanval tegen de Sikh tempel is een manifestatie van de ongecontroleerde en onbetwiste islamofobie in de Westerse wereld. Ik wist heel goed dat de radicale recht was een groeiend risico's van terrorisme in de westerse wereld. Ik maakte me zorgen over een aanval op een moskee, in Londen, in Nederland, maar ook die hier in Milwaukee (ongeveer een mijl van mijn huis) voor het simpele feit dat rechts-radicale terroristische dreigingen gewoon niet de aandacht en middelen voor de bestrijding van te krijgen het, terwijl de middelen worden verspild op een manier die vaak trounces op de fundamentele mensenrechten van moslimgemeenschappen.

Het moet niet "vrije meningsuiting" tot gewelddadige haat van andere mensen en gemeenschappen te verspreiden. Het moet niet "vrije meningsuiting" om over andere gemeenschappen en individuen te praten op een manier dat ze een  "binnenlandse vijand", waarbij geweld tegen "hen" wordt aanvaardbaar.   "Oorlogpraat" (moslim invasies, imposante sharia, het vernietigen van onze manier van leven) door de bekende politieke figuren (Geert Wilders) zou verboden moeten worden en worden geleverd met civiel-en strafrechtelijke sancties!

Doden bij aanslag sikh-tempel VS - Schutter sikh-tempel oud-militair

Ja - dit was "terrorisme" aan de Sikh tempel, maar aan de slachtoffers die hun leven verloren wat dit heet doet er niet toe. Het is hoopvol om te zien de "binnenlandse terrorisme" etiket op een witte, niet-islamitische, rechts-radicale - maar dan 'binnenlands terrorisme "in de Amerikaanse context, zoals de mensen van de Southern Poverty Law Center (SPLC) zal zeg u, het meest waarschijnlijk zal komen van de radicale rechts en, als een demonstratie van hun onwetendheid, Sikhs te verwarren met "Taliban" en "al-Qeada." De radicale rechts gevaarlijk is, omdat de beveiliging, inlichtingen-en rechtshandhaving is niet op te letten, is van mening dat de "vrijheid van meningsuiting," en meent (ten onrechte) en  blijft middelen en mankracht af te leiden op "de gevaarlijke moslim ."

We moeten ons afvragen: wat geradicaliseerd Wade Micheal Page?

Ik ben trots op mijn stad Milwaukee! Milwaukee is een prachtige plek om te wonen en echte multiculturele samenleving, net als de buitenwijk van Oak Creek. Elke zomer hebben we een aantal van etnische festivals aan de oever van Lake Michigan. Deze stad heeft al aangetoond dat door zijn reacties die gewelddadige aanvallen tegen religieuze gemeenschappen door rechtse terroristen niet wordt getolereerd. Wij zullen blijven verwelkomen aan mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden - en we zullen onze multiculturele samenleving te beschermen tegen deze rechtse terroristen. Er zijn leuke wake voor de slachtoffers en ik zal er vanavond bij te wonen.

Zie ook - Schietpartij onder sikhs in VS is het werk van veteraan - Sikhs geschokt door schietpartij

 

 

No comments:

Post a Comment

Comments are strictly moderated to maintain blog civility, so write your comment wisely!